Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van PadelMinded. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

 1. Deelnemers tot 18 jaar zijn uitgesloten voor deze winactie.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 3. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 4. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 5. Medewerkers van PadelMinded zijn uitgesloten van deelname.
 6. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (o.a. jouw naam, e-mailadres en/of NAW gegevens).
 7. Ondanks de constante zorg en aandacht die PadelMinded besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van de actiesite, kan PadelMinded niet uitsluiten dat de actiesite onvolledige en/of onjuiste informatie bevat.
 8. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Travelworld.nl kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 9. De winnaars kunnen per e-mail of per Facebook Messenger een bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres of zijn of haar Facebook pagina.
 10. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 11. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
 12. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs worden uitgekeerd door het trekken van een andere winnaar.
 13. De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door PadelMinded.
 14. PadelMinded is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs.
 15. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. PadelMinded mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).
 16. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is PadelMinded gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, alleen wanneer die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 17. Binnen enkele weken zal er contact met de winnaar opgenomen worden om de gewonnen prijs te bevestigen. PadelMinded kan er ook voor kiezen de prijs persoonlijk te overhandigen.
 18. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. PadelMinded kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 19. PadelMinded is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 20. PadelMinded is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 21. PadelMinded is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden van de winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat PadelMinded daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door PadelMinded op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 22. Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden van de winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 23. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u een e-mail sturen naar info[at]padelminded.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. PadelMinded zal zo spoedig mogelijk reageren.